Pobočný spolek v Uherském Brodě

Související právní problematika

Výběr zajímavostí a ustanovení z právních norem a souvisejících předpisů.

Vznik povinnosti k zápisu docházky

Bližší podmínky výkonu rybářského práva u vod mimopstruhových

čl. VIII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:
 1. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu - evidence docházky a úlovků (dále jen povolenka) datum a revír. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky (obdobně i u vod pstruhových).

Definice lovu

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

§ 2 písm. j) pro účely tohoto zákona se rozumí lovem činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva za podmínek stanovených tímto zákonem.

Způsoby lovu

Bližší podmínky výkonu rybářského práva u vod mimopstruhových

čl. V. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek ...
čl. VI. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy:
odst. 1. - 6. lov pomocí jedné, v některých případech dvou udic.

Definice udice

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství:

Příloha č. 7 čl. II Povolené technické prostředky k lovu
 1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.

Úřední osoba

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 127 odst. 1 písm. i) úřední osobou je fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží.

Invazivní druhy

Problematika invazních a nepůvodních druhů ryb a vodních organismů není v žádné platné právní úpravě ČR jednoznačně a komplexně zahrnuta. Oporu při jejich regulaci a kontrole lze nalézt v několika právních předpisech:

 •  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

  § 5 odst. 4 stanovuje, že „záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody; to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu“.

  § 5 odst. 6 upravuje odlov nepůvodních druhů: „orgán ochrany přírody může rozhodnout v souladu se zvláštními právními předpisy o odlovu geograficky nepůvodních živočichů, včetně stanovení podmínek.“

  § 18a odst. 1 písm. a) ve smyslu šíření nepůvodních druhů upravuje režim zón národních parků: „v zóně přírodní lze provádět pouze zásahy, které nejsou v rozporu s cílem ochrany této zóny. Výjimečně lze provádět i zásahy proti šíření geograficky nepůvodních druhů organismů, je-li to nezbytné z důvodu ochrany životů a zdraví osob, ochrany majetku nebo ochrany přírody.“

  § 26 odst 1. písm. d) stanovuje základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí: „na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů.“

  § 29 písm. e) stanovuje základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací: „na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů.“

  § 34 odst 1. písm. d) stanovuje ochranné podmínky v přírodních rezervacích: „na celém území přírodních rezervací je zakázáno povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů.“

  § 77 odst. 1 písm e) upravuje působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti šíření nepůvodních druhů živočichů: „obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma, vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny podle § 5 odst. 4 a 5.“

 •  Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
  § 35, odst. 3 zakazuje „vypouštět ryby a ostatní vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží bez souhlasu příslušného vodoprávního úřadu“.
 •  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
  § 2, písm. s) uvádí definici nepůvodních ryb a organismů jako „geograficky nepůvodní nebo geneticky nevhodnou anebo neprověřenou populaci ryb a vodních organizmů, vyskytující se na území jednotlivého rybářského revíru v České republice méně než 3 po sobě následující generační populace“.
 •  Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

  § 28 stanovuje sankce za poškození životního prostředí, a to „do výše 1 000 000 Kčs právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která při své činnosti porušením právních předpisu způsobí ekologickou újmu a až do výše 500 000 Kčs právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy“.

  §10 definuje ekologickou újmu jako ztrátu „nebo oslabení přirozených funkcí ekosystému, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“.

Lightbox Built - IN

Lightbox is a tool for displaying images, html content, youtube videos, galleries that floats overtop of the web page!

Fluid Videos

Flexible full video playback experience on any screen size with embedded YouTube, Vimeo, Blip.tv, Viddler and Kickstarter.

Off Canvas Navigation

This Theme is packaged with off canvas navigation menu with several levels for your sub page navigation pleasure.

Free Support

Ask us anything. Our support staff will not only help you be better, but help you learn some CSS ninja tricks along the way.

Clean Modern Code

We love clean modern code. This theme follows the rules and principles of designing in line with web standards.

Lightbox Built - IN

Lightbox is a tool for displaying images, html content, youtube videos, galleries that floats overtop of the web page!

Zákon č. 99/2004 Sb.

Zákon o rybářství.

Fluid Videos

Flexible full video playback experience on any screen size with embedded YouTube, Vimeo, Blip.tv, Viddler and Kickstarter.

Off Canvas Navigation

This Theme is packaged with off canvas navigation menu with several levels for your sub page navigation pleasure.

Free Support

Ask us anything. Our support staff will not only help you be better, but help you learn some CSS ninja tricks along the way.

Clean Modern Code

We love clean modern code. This theme follows the rules and principles of designing in line with web standards.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.