Plánované vypuštění Ordějova

V souvislosti s nezbytnou rekonstrukcí výpustného systému nádrže dojde v podzimních měsících k úplnému vypuštění nádrže a slovení rybího společenstva.
Funkcionářům MRS tento záměr oznámil majitel údolní nádrže Ordějov Povodí Moravy a.s. Je to zcela nepochybně zásadní krok, který ovlivní sportovní rybolov v našem kraji. Jedná se však o nezbytnost vyvolanou havarijním stavem výpustného systému nádrže - jinými slovy, na Ordějově nyní nelze regulovat průtok vody, což je u vodního díla [dále jen „VD“] poměrně zásadní nedostatek.

Dříve, než padlo toto radikální rozhodnutí, byly provedeny vlastníkem VD zkoušky, které měly prokázat, zda by nebylo možné systém opravit tak, aniž by nádrž musela být zcela vypuštěna. První varianta řešení měla prověřit možnost vybudování uzavřeného prostoru kolem stavidla pomocí norných stěn, ze kterého by následně byla odčerpána voda, čímž by se vytvořil přístup a pracovní prostor opravářům. Bohužel, tato varianta se neprokázala proveditelnou. Potápěč na dně odhalil značný, několikametrový nános sedimentu, do kterého testovací pilot pronikl celý bez sebemenší známky odporu. To znamená, že podloží dna je silně nestabilní a nornou stěnu nebude možno nijak ukotvit. Druhá varianta, která se nakonec ukázala také jako neproveditelná, byla možnost vytvoření jakéhosi nafukovacího kesonu, ze kterého by mohla být oprava provedena. Z důvodu bezpečnosti však keson musí být také pevně stabilizován. Stabilizaci měla zajistit ponořená roura, která vede na dně nádrže u stavidla. Bohužel, zkoušky při nafukování kesonu vzduchem odhalily nepoužitelnost tohoto řešení - roura je po letech pod vodou již v pokročilém stádiu destrukce. Protože vlastník VD vyčerpal veškeré možné varianty, které by umožňovaly řešit havárii při napuštěné nádrži, padlo rozhodnutí, že nezbývá, než opravu stavidla realizovat pro rybáře nejméně příznivou variantou - vypuštěním celého Ordějova.

To samosebou vyvolalo celou řadu otázek. Pominu-li otázky a zájem ochranářů [„…kdo zachrání velevruba“?], stěžejní otázkou zůstalo, co s rybí osádkou?
Mimochodem, minulý týden proběhlo na Ordějově několik kontrolních odlovů se zaměřením na prokázání přítomnosti raka - ten se v nádrži nepotvrdil. Ale zpět k naší problematice. Tady je zapotřebí si uvědomit několik zásadních kritérií, které svazují funkcionářům při řešení ruce:

  • Ordějov je majetkem Povodí Moravy a.s. a jako správný hospodář-vlastník, musí opravu svého majetku bezodkladně provést.
  • Ryby v Ordějově jsou majetkem MRS, ne pobočného spolku, ryby tedy nelze prodat nebo darovat.
  • Nepůvodní druhy ryb [např. tolstolobik] jsou nežádoucí a nelze jej vrátit do revíru.
  • A hlavně! Nevíme, kolik těch ryb tam vlastně je a jakého jsou druhu, resp. procentuální zastoupení jednotlivých druhů na celkovém objemu.

Funkcionáři výboru často slýchají, že na Ordějově žádné ryby vlastně nejsou a pokud se už nějaký větší kapr chytí, jako ten z posledních dnů [viz. zveřejněné video na Facebooku], tak že se jedná o jednoho kapra, který se chytá pořád dokola. Skoro bych si v tuto chvíli přál, aby to byla pravda. Obávám se však, že tomu tak nebude - v roce 2019 se ulovilo a zapsalo do povolenek na 10,5 tuny kapra! To číslo zrovna nenasvědčuje rybuprázdné nádrži. Navíc máme na Ordějově horní míru K70. A pouze jeden [dokola lovený] kapitální kapr tam určitě nebude.

MRS obdobné situace, tedy kompletní vypuštění nádrže a následný slov rybí osádky, řešil během své existence jen v 5 případech. Vždy se jednalo o improvizaci na kterou neexistuje žádný „jízdní řád”. Kdybychom měli k dispozici jinou nezarybněnou nádrž velikosti Ordějova, členové výboru pobočného spolku v Uherském Brodě by v těchto dnech měli lehčí spaní a já bych nemusel psát tyto řádky. Život na „kdyby“ ale nehraje, takže ať zvolíme kterékoliv z mála možných řešení, vždy se bude jednat o kompromis, který se nebude celé řadě rybářů líbit.

Závažnost situace si plně uvědomujeme a téměř každý den konzultujeme jednotlivé kroky a jejich varianty se zkušenými odborníky z řad MRS a Povodí Moravy a společně hledáme řešení, jak uvedený problém zvládnout. 27. 7. 2020 proběhlo na Městském úřadě v Uherském Brodě jednání zástupců vodoprávního úřadu, Povodí Moravy, MRS Brno, PS Uherský Brod, CHKO a dále zástupci dotčených obcí a společností. V našem zájmu a naším hlavním cílem je zachránit co největší počet ryb pro následné vrácení do nádrže. V nástinu jsou postupy, jichž finální podoba se může lišit.


Kapr


Předně budeme muset vyřešit mateční kapry. To částečně zajistíme převozem na rybník ve Vinohradech. Ten ovšem není bezedný a ani bezbřehý, pokud takových kaprů tam bude víc, budeme muset hledat další řešení.
Tzv. odkalovačka se od hlavní nádrže oddělí, takže zůstane i po jejím vypuštění napuštěna. Zde se vejde několik metráku kapra běžné [nemateční] velikosti. Zbytek rozmístíme na jiné nádrže revíru Olšava 2A [Kožiarky, Nad obcí]. Část se převeze na revír Olšava 2 [Olšava, Štávnice].


Úhoř


Přesto že se monté na Ordějově již řadu let nevysadilo předpokládá se, že úhoř zde bude zastoupen a to v nemalém množství. Ty bychom „uskladnili“ ve Vinohradském rybníce.


Bílá ryba


Veškerá slovená bílá ryba bude vysazena na revír Olšava 2 [Olšava, Štávnice].


Lín


Obdobně, jak kapr - kapitální kusy najdou útočiště ve Vinohradském rybníce, část bude vysazena na revírech Olšavy 2A [Kožiarky, Nad obcí]. Zbytek se vysadí na revír Olšava 2 [Olšava, Štávnice].


Dravci


Velkým otazníkem zůstávají dravci. Vzhledem k tomu, že nikdo není schopen predikovat množství a skladbu dravců bude jejich rozmístění po našich revírech uměním možného. Dravci jsou teritoriální. Není tedy žádoucí vysadit všechny slovené kusy např. na řeky [Olšava, Štávnice]. Budou se muset přerozdělit mezi zbývající části obhospodařovaných revírů, přičemž počet a velikost slovených kusů bude limitním faktorem. Velkým problémem můžou být velcí sumci, pokud tam jsou. Je zřejmé, že jejich rozmístění do jiných našich nádrží není možné. Nabízejícím se řešením je řeka Morava. Vstoupíme v jednání s pobočnými spolky obhospodařující jednotlivé úseky tohoto revíru. Zatím, po prvotním mapování situace, jsme dospěli k závěru, že o tuto rybu není zájem, jaký by se dal na první pohled očekávat.


Nepůvodní druhy


Opravdovým oříškem je však tolstolobik. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepůvodní druh, jehož přítomnost je v našich vodách nežádoucí, nad jeho osudem se vznáší velký otazník. Z pohledu sportovního rybolovu se jedná o nevýznamnou rybu velmi obtížně lovitelnou. Šťastlivců, kteří tohoto planktonožrouta cíleně přemluvili k ochutnávce rybářského háčku není mnoho. Vysadit zpět odlovené kusy tolstolobika do revíru není možné. To znamená, že i kdyby se nám jej podařilo na čas někde „uskladnit”, nebude jej možné na Ordějov vrátit. Jak již bylo zmíněno, ryby nejsou majetkem pobočných spolků, tudíž jej nelze prodat ani do potravinářského průmyslu ke kuchyňskému zpracování.To, že se v každém případě a za zvolení jakéhokoliv řešení bude jednat o logisticky, časově, ale také administrativně náročné činnosti nemusím podotýkat. Ordějov není možné slovit běžným způsobem, jakým se slovuje např. rybník, protože profil dna neumožňuje lov pomocí sítí. Rovněž předpokládaná výška sedimentu nebude umožňovat bezpečný pohyb osob po dně vypuštěné nádrže a hrozí utonutí v bahně. Při jednání s majitelem VD se nám podařilo dojednat zapůjčení hlubinného agregátu i s obsluhou. Nápomocna bude i obec Bánov, která zajistí cisterny s čistou vodou.

Zcela otevřeně lze konstatovat, že s čím menším množstvím ryb bude muset být manipulováno, tím lépe. To je zřejmé i z opatření obecného charakteru, kterým byla zrušena některá omezení a lovícím je od 1. 8. 2020 umožněno přivlastnění více kusů ryb, než doposud. Svazová rada v Brně schválila na svém posledním mimořádném zasedání úpravu Bližších podmínek výkonu rybářského práva [dále je „BP“]. Bylo rozhodnuto, že se upravují BP na revíru Olšava 2A nádrž č. 1 [Ordějov]. Nově se stanovuje, že

1. nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb se upravují na zákonem stanovené - ruší se dělená míra kapra a snižuje se na 40 cm, snižuje se míra štiky na 50 cm
2. přisvojení úlovku v jednom dni lovu se upravuje zákonem stanovené - ruší se omezení denního úlovku kapra, štiky, candáta, sumce a amura na 1 ks denně lína na 3 ks denně.

To znamená, že
[pouze na nádrži Ordějov, na ostatních nádržích revíru Olšava 2 A se nic nemění] si oprávněný k lovu smí přisvojit v jednom dnu, nejvýše 7 kg všech druhů ryb, přičemž v tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra [nově od velikosti 40 cm nahoru bez omezení horní míry], štiky [nově od velikosti 50 cm], candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Počet kusů úlovku lína není omezen. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.


Závěr


Jak praví jedno lidové moudro - vše zlé, je na něco dobré. Pokud bych měl na vzniklou situaci nahlížet pozitivní optikou, tak lze ji vnímat jako příležitost. Příležitost vybudovat rybí osazenstvo nádrže od začátku. Příležitost k vysazení geneticky čisté násady cejna velkého, zaměření se na původní druhy ryb, vrácení nádrži pouze silné a zdravé matečné jedince původní osádky, redukci plevelné ryby apod. Ordějov nebude po nějakou dobu atraktivní voda z pohledu rybolovu. To není úplně špatně, dočasné snížení rybářského tlaku rybám a nádrži jenom prospěje, zejména po jejím restartu.
Je zřejmé, že obslužná technologie časem zastará na jakékoliv nádrži, přičemž následný servis je nezbytnou součástí bezpečnosti provozu vodního díla. Vzpomeňme na nedávno vypuštěnou Luhačovickou přehradu. Vynasnažíme se, aby se Ordějov brzy stal opět místem, kde se rybáři budou rádi vracet za příjemně stráveným dnem u vody.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.