Zpráva předsedy PS MRS UB 2020

Zpráva předsedy PS přednesená na výroční členské schůzi konané v náhradním termínu dne 11. 7. 2020.

Vážení přátelé rybáři - rybářky, milý hosté,
jistě jste si všimli „drobné“ změny na postu předsedy PS. Jméno se nezměnilo, jen věk. Koncem prázdnin byl předseda PS František Šustek st. ze zdravotních důvodů nucen rezignovat na funkci předsedy. Následně jsem byl kontaktován výborem PS, pozván na schůzi výboru PS, kooptací doplněn do výboru PS, poté jednohlasně zvolen do funkce předsedy PS.

Výbor PS se v uplynulém období scházel pravidelně, vždy každou první středu v měsíci, podle potřeby i vícekrát. Na zasedání výboru našeho PS byly řešeny úkoly které se dotýkaly zabezpečení plánované produkce rybích násad do našeho revíru a údržby rybochovných zařízení tak, aby bylo zabezpečeno plnění zarybňovacího plánu.

V loňském roce proběhly prověrky hospodaření našeho PS na KV MRS v Brně a nebylo shledáno žádných závad.

Dne 5. 10. 2019 se konal v Blansku VIII. Sjezd MRS. Jednání sjezdu se z každého PS zúčastnil jednatel PS. P. Tomeš a referent pro vody pstruhové p. Pilka, kteří hlasovali počtem hlasů, který se rovnal počtu členů PS. Hlavním bodem jednání sjedu byly volby do svazových orgánů a projednání a schválení nových Stanov MRS.

Na sjezdu bylo rozhodnuto o odvolání dlouholetého předsedy MRS Ing. Rudolfa Milerského CSc. A následně bylo zvoleno nové vedení:
Předseda: MVDr. Michael Javora
Místopředseda: Mgr. Lukáš Vágner
Hospodář: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Členové: Ing. Ivo Bazala, Ing. Jan Grmela, Ph.D, Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. JUDr. Pavel Příhoda, Zdeněk Vágner, Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.

Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády.
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky).
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek (bez nároku na vydání povolenky) ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze
v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov


Dne 26. 6. 2020 se konal v Brně SV (sjezd předsedů) MRS. Jednání sjezdu se za PS zúčastnil předseda Fr. Šustek. Hlavním bodem jednání sjezdu bylo ve finále Odvolání proti rozhodnutí Svazové rady Moravského rybářského svazu, z.s. ze dne 14. 5.2020, kterým měl být odvolán tajemník Moravského rybářského svazu, z.s. Ing. Václav Habán ze statutárního orgánu Moravského rybářského svazu, z.s. a následně mu byla zaslána výpověď z pracovního poměru. Toto rozhodnutí bylo zrušeno a p. ing. Habán znova zapsán zpět do všech funkcí. SV následně odhlasoval výjimečný volební sjezd MRS.


Jistě jste si všimli spousty vozidel přímo u vody ÚN Ordějov. S ohledem na tuto skutečnost jsem zahájil jednání se starostou obce Bánov p. Mahdalem a podařilo se zajistit zákazy vjezdu z obou stran ÚN Ordějov. Tímto bych chtěl poděkovat za velmi vstřícný přístup a dobrou spolupráci. Byla umístěny kontejnery na odpadky na obou stranách ÚN Ordějov. Bude doplněno o cedule k parkování na obecním pozemku.

Vysazování zakoupených násad kapra plánujeme v letošním roce ve dvou termínech tj. na jaře před ryb. závody a na podzim.

Letošní rybářské závody na ÚN Ordějov proběhly ve dnech 26. - 27. 6. Následující den v neděli 28. 6. proběhly v době od 7,00 hod. do 11,00 rybářské závody pro mládež.

Školení nových členů proběhlo letos na přelomu května a června. Na příští rok plánujeme školení nových členů minimálně ve dvou termínech.

Vzhledem k tomu , že dnešní schůze je schůzí volební dovolte mi abych poděkoval starému výboru za obětavou práci a novému výboru popřál mnoho pracovních úspěchů.

Závěrem mě dovolte pozvat na pódium p. Jiřího Tomeše a z celého srdce mu poděkoval za dlouholetou činnost v PS a poslední léta ve funkci jednatele PS.

A nakonec bych vám všem popřál bohaté úlovky a příjemný pobyt u vody. Petrův Zdar!


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.